کالری مواد غذایی و فعالیت های بدنی
دانستن کالری مواد غذایی متفاوت و نیز میزان کالری مصرفی شما در اثر فعالیت های مختلف بدنی کمک قابل توجهی در کنترل تعادل انرژی و نیز کاهش وزن شما می نماید. برای دانستن انرژی مواد غذایی و نیز میزان انرژی سوخت و ساز در اثر فعالیتهای مختلف نوع ماده غذایی و یا فعالیت بدنی مورد نظر را وارد نمایید.

کالری فعالیت های بدنی

وزن خود را برحسب کیلوگرم و مدت فعالیت را به دقیقه وارد نموده و نوع فعالیت را انتخاب نمائید تا میزان انرژی مصرفی فعالیت های مختلف را بر حسب کیلو کالری مشاهده نمائید.

  کیلوگرم

   دقیقه

کالری مواد غذایی

جهت مشاهده میزان انرژی، پروتئین، چربی، کربو هیدرات و فیبر مواد غذائی مختلف بخشی از نام ماده غذائی مورد نظرتان را در کادر زیر وارد نمائید.

رژیم درمانی نوین - تبلیغات رژیم درمانی نوین - تبلیغات