جلد اول - ویژه خانم ها

 

جلد دوم - رژیم مناسب من!!

 

جلد سوم - تغذیه و کودک سالم

 

جلد چهارم - آشپزی رژیمی

 
رژیم درمانی نوین - تبلیغات رژیم درمانی نوین - تبلیغات