شاخص توده بدنی BMI

شاخص توده بدنی (BMI)

تعاریف متعددی برای چاقی و افزایش وزن مطرح است ، ولی تعریفی که در مقیاس جهانی مقبولیت بیشتری یافته است از درجه بندی براساس نسبت قد و وزن بدست آمده است. در این تعریف از شاخصی به نام "شاخص توده بدنی" یا (BMI(Body Mass Index استفاده شده است . برای آن که بدانید وزن شما طبیعی است وزن (کیلوگرم) و قد (سانتیمتر) خود را وارد نمایید.

  کیلوگرم    

  سانتیمتر    

انرژی مورد نیاز

میزان انرژی و یا کالری روزانه مورد نیاز شما بر اساس سن، قد ، وزن، جنسیت و نیز میزان فعالیت بدنی شما متفاوت است. برای آن که بدانید شما به چه میزان انرژی برای آن که وزنتان تغییر نکند، نیاز دارید، اعداد مورد نظر را وارد نمایید.

 سال   

 کیلوگرم   

 سانتیمتر   

  

رژیم درمانی نوین - تبلیغات رژیم درمانی نوین - تبلیغات