دخترانی که مهارت های حرکتی ضعیف تری دارند بیشتر از پسران در معرض خطر چاقی هستند.
یکشنبه 19 دی 1395

دختران جوانی که مهارت های حرکتی پایه ای آن ها ضعیف تر است به احتمال بیشتری نسبت به پسرانی که همین مشکل را دارند دچار اضافه وزن و چاقی می شوند.
این مطالعه که جایزه ی کنفرانس اخیر ارتباط ورزش و علم را از آن خود کرده به بررسی سطح مهارت های دویدن، به دست آوردن و مهارت های تعادلی در 250 دختر و پسر 11-6 ساله پرداخته و این مهارت ها را در سه دسته ضعیف، متوسط و بالا تقسیم نموده است. ارتباط مهارت های حرکتی کودکان و چاقی آن ها برای بررسی ارتباط این دو در این تحققین مورد بررسی قرار گرفت. فعالیت بدنی عادتی در این کودکان نیز محاسبه شد.
نتایج مطالعه نشان داد:
1.    توده چربی دختران در گروه مهارت ضعیف بسیار بیشتر از پسران همان گروه است.
2.    چاقی در دخترانی که در گروه سطح ضعیف مهارت های حرکتی قرار داشتند در مقایسه با دخترانی که در گروه های متوسط و بالا بودند، بیشتر بود.
3.    ارتباط معنی داری بین چاقی و چربی بدنی در سه گروه عملکرد حرکتی ضعیف، متوسط و بالا در پسران دیده نشد.
مطالعات پیشین حاکی از آنست که در کودکان دبستانی هر چه که توده چربی بدن بیشتر باشد به احتمال بیشتری کودک دچار ضعف مهارت های حرکتی اساسی خواهد بود اما در این مطالعه ارتباط این مهارت ها به طور دقیق تر با جنسیت مورد بررسی قرار گرفته است.
یافته های مطالعه از این نظر قابل توجه است که می تواند نشانه ای برای نیاز به بررسی استراتژی های ارتقا دهنده عملکرد حرکتی در دختران باشد و به این معناست که باید پزشکان در کنار فیزیولوژیست های ورزشی به فهم و بررسی تکنیک های مورد نیاز در این گروه بپردازند.
همچنین بایستی تحقیقات برای پاسخ به این سؤال که آیا تأخیر حرکتی در دختران و پسران می تواند علت افزایش وزن نامناسب در آن ها باشد یا خیر، پاسخ گویند.
نکته عملی: به دلیل ارتباط دو طرفه اختلال حرکتی و چاقی در کودکان بایستی رژیم غذایی مناسب و فعالیت بدنی متناسب با شرایط کودک به منظور جلوگیری از افزایش وزن کودکان اتخاذ گردد.
منبع:دخترانی که مهارت های حرکتی ضعیف تری دارند بیشتر از پسران در معرض خطر چاقی هستند.

دخترانی که مهارت های حرکتی ضعیف تری دارند بیشتر از پسران در معرض خطر چاقی هستند.


British Association of Sport and Exercise Sciences conference, 2016

 


ارسال نظر

   

   

 

 

 

Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA code

نظرات کاربران

رژیم درمانی نوین - تبلیغات رژیم درمانی نوین - تبلیغات