خصوصیات متابولیکی افراد لاغر ناسالم 

در مقایسه با کسانی که وزن طبیعی دارند و از نظر متابولیکی سالم هستند، کسانی که وزن طبیعی دارند اما از لحاظ متابولیکی ناسالم می باشند، بیشتر در معرض خطر مرگ ...

رژیم درمانی نوین - تبلیغات رژیم درمانی نوین - تبلیغات